نظرسنجی دوره های آموزشی سامانه مصوبات شورای اسلامی شهرها و کمیته تطبیق

نظرسنجی دوره های آموزشی سامانه مصوبات شورای اسلامی شهرها و کمیته تطبیق

نظرات شما میتواند در بهبود بخشیدن دوره ها موثر باشد