دسته بندی / مالی و اداری

مجموعه دسته بندی کتابهای مالی و اداری شهرداریها

40 - مجموعه ضوابط و مقررات ناظر بر کارکنان شهرداری

36 - قوانین و مقررات اداری و استخدامی در شهرداری

35 - آشنایی با تبلیغات شهری

34 - معاملات در شهرداریها

33 - سازمانهای وابسته به شهرداریها

32 - اموال در شهرداری

31 - آنچه شورای اسلامی باید بداند

29 - اصول بودجه نویسی و اجرای بودجه در شهرداریها

28 - آمایش سرزمین

24 - گردشگری شهری

18 - ساماندهی صنایع و صنوف در شهرها

8 - شیوه نامه های امور مالی و معاملات شهرداریها

73 - كميسيونها در شهرداريها

21 - نقش فناوری اطلاعات در مدیریت توسعه شهری

71 - حسابرسي در شهرداريها

اپلیکیشن های دفتر

اپلیکیشن های دفتر
بارکد را با موبایل اسکن کنید

دانلود اپلیکیشن دفتر